ข้อมูลบุคลากร คณะรัฐศาสตร์
พิมพ์วันที่ :
22/05/2565
เวลา :
09:12:00
 
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง/รับผิดชอบงาน
เบอร์โทรศัพท์ e-mail Psu ใหม่
1
  นายกฤษฎา   แซ่แต้
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
งานสารบรรณ
 3385
krisada.s@psu.ac.th
 
2
  นางสาวสุธิกา   วาระหัส
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
งานประกันคุณภาพ
 3389
sutiga.v@psu.ac.th
 
3
  นางสาวพัชรินทร์   ช่วยชูจิตร
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานนโยบายและแผน
งานประชุม
 3390
patcharin.ch@psu.ac.th
 
4
  นางสาวนัทธมน   ราชเสน
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
 3391
nuttamon.r@psu.ac.th
 
5
  ดร.เพลินใจ   โภชนกิจ
นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ
งานวิชาการ
 3393
pleranjai.p@psu.ac.th
 
6
  อาจารย์ดุษณ์ดาว   เลิศพิพัฒน์
อาจารย์
 3372
dusdao.l@psu.ac.th
 
7
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก   ราฮิมมูลา
อาจารย์
 3366
chidchanok.r@psu.ac.th
 
8
  รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ   ทองเฝือ
อาจารย์
 3368
samart.t@psu.ac.th
 
9
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์พิพิธ   พิพิธพันธุ์
อาจารย์
 3373
punpipit.p@psu.ac.th
 
10
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชา   รักดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและสหกิจศึกษา
 3376
oracha.r@psu.ac.th
 
11
  อาจารย์สุไรนี   สายนุ้ย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3377
surainee.s@psu.ac.th
 
12
  อาจารย์อารีลักษณ์   พูลทรัพย์
อาจารย์
 3374
areeluk.p@psu.ac.th
 
13
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์   ช่อไม้ทอง
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
 3371
surawut.c@psu.ac.th
 
14
  นางขวัญตา   อุลมัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี
 3394
kwanta.r@psu.ac.th
 
15
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัจมีย์   หมัดหมาน
อาจารย์
 3370
najmee.m@psu.ac.th
 
16
  นายนุรรุสดี   แวกะจิ
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานสารสนเทศ
 3383
nurrusdi.w@psu.ac.th
 
17
  นายธาดาพงษ์   สำเภาศรี
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานสหกิจศึกษา
 3392
tadapong.s@psu.ac.th
 
18
  อาจารย์อสมา   มังกรชัย
อาจารย์
 3380
asama.m@psu.ac.th
 
19
  ดร.ฮาฟีส   สาและ
อาจารย์
 3381
hafiz.s@psu.ac.th
 
20
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพซอล   ดาโอ๊ะ
อาจารย์
 3382
phaison.d@psu.ac.th
 
21
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์   ต่วนศิริ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานักศึกษา
 3375
ekkarin.t@psu.ac.th
 
22
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี   ณ นคร
อาจารย์
 3369
warunee.n@psu.ac.th
 
23
  ดร.สุธิรัส   ชูชื่น
อาจารย์
 3358
suthirus.c@psu.ac.th
 
24
  ดร.อับดุลเลาะ   ยูโซะ
อาจารย์
 3360
abdulloh.y@psu.ac.th
 
25
  นางสาวซานียะห์   มะสะอาว
พนักงานบริหารทั่วไป
งานบริการวิชาการ
งานวิจัย
 3396
saneeyah.ma@psu.ac.th
 
26
  ว่าที่ร้อยตรีซาบรี   แวอูมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานอาคารและสถานที่
 3384
sabree.w@psu.ac.th
 
27
  ดร.ยาสมิน   ซัตตาร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 3379
yasmin.s@psu.ac.th
 
28
  นายซอลีฮีน   อุษมานสกูลกิตต์
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิชาการ
 3388
sorliheen.c@psu.ac.th
 
29
  นางสาวอัมนี   สุมาลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิเทศน์สัมพันธ์
 3387
amney.s@psu.ac.th
 
30
  นายภาคภูมิ   ฮะยีบีลัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานห้องสมุด
งานวิชาการ(กิจกรรมในรายวิชา)
งานกิจการนักศึกษา (ดูแลสโมสรนักศึกษา)
 3386
pakpum.h@psu.ac.th
 
31
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์   โยธี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 3367
chaiwat.y@psu.ac.th
 
32
  นางสาวอาทิตยา   เพ็งบูลย์
แม่บ้าน
แม่บ้าน
 
atitya.p@psu.ac.th
 
33
  นายภาณุศักดิ์   จันทโณ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 
@psu.ac.th
 
34
  อาจารย์อันวาร์   กอมะ
อาจารย์
 3378
anwar.k@psu.ac.th
 
35
  นางสาวนิฮัสนะห์   เจ๊ะเละ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
 3359
nihusnah.j@psu.ac.th
 
36
  นายอารีฟีน   หะมิดง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประชาสัมพันธ์
 3397
arifin.h@psu.ac.th
 
37
  นางสาววฤณดา   วงศ์โรจน์
อาจารย์
 
@psu.ac.th
 
38
  นางสาวบูชิตา   อารียาภรณ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานวารสารวิชาการ
 
buchitha.a@psu.ac.th
 
 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตาน